جزوه زیست سلولی مولکولی دکتر مینایی

جزوه زیست سلولی مولکولی در ۱۲۰ صفحه تدوین شده است و شامل سرفصلهای زیر میباشد :

در فصل اول ساختمان DNA، ساختار و نحوه اتصال نوکلئوتیدها، ژنوم، پروتئوم و ... تدریس شده است.

در فصل دوم همانند سازی، فصل سوم ترمیم، فصل چهارم رونویسی، فصل پنجم ترجمه و فصل ششم تنظیم بیان ژن تدریس شده است.

دانلود فایل
0

logo

سایت کالج بایوانفورماتیک به منظور ارائه آموزش در حوزه های مختلف متاژنومیکس، آنالیز توالیهای نسل جدید، آنالیز شبکه های زیستی، طراحی دارو، طراحی الگوریتم، آمار زیستی، برنامه نویسی پایتون، آر و سی، ماشین لرنینگ و دیتاماینینگ ایجاد شده و تلاش خواهد کرد با ارائه بیش از هزار فیلم آموزشی رایگان و برگزاری ورکشاپهای تخصصی پیشگام آموزش نوین این رشته باشد.