جزوه داکینگ مولکولی

یکی از روشها بیوانفورماتیکی جهت مطالعه برهمکنش بین ملکولها روش داکینگ ملکولی است، که یک روش کلید برای پیش بینی ساختار کمپلکس و برهمکنش ماکروملکولها با یکدیگر (گیرنده-لیگاند) در سطح اتمی میباشد. به طور کلی مانی که صح ت ا لیگاند می شود، منظور یک ملکول کوچک دارای فعالیت بیولوژیکی است که گاها یک پروتئین هم میتواند باشد و گیرنده نیز میتواند یک ماکروملکول نظیر پروتئین، DNA و یا RNA باشد. اساساً هدف از داکینگ مولکولی، دستیابی به یک پیش بینی ساختار پیچیده لیگاند-گیرنده با استفاده از روشهای محاسباتی است. این روش برای اولین بار در سال ۱۹۸۲ مورد استفاده قرار گرفت و امروزه به طور گسترده به عنوان ابزار جستجوی مجازی در مراحل اولیه
فرایند توسعه دارو به کار برده میشود .

دانلود فایل
0

logo

سایت کالج بایوانفورماتیک به منظور ارائه آموزش در حوزه های مختلف متاژنومیکس، آنالیز توالیهای نسل جدید، آنالیز شبکه های زیستی، طراحی دارو، طراحی الگوریتم، آمار زیستی، برنامه نویسی پایتون، آر و سی، ماشین لرنینگ و دیتاماینینگ ایجاد شده و تلاش خواهد کرد با ارائه بیش از هزار فیلم آموزشی رایگان و برگزاری ورکشاپهای تخصصی پیشگام آموزش نوین این رشته باشد.