جزوه کامل باکتری شناسی

این جزوه در ۳۶۳ صفحه تدوین شده است که در فصل اول باسیل های گرم منفی، فصل دوم مایکوباکتریوم ها، فصل سوم هموفیلوس، لژیونلا، پاستورلا، فصل چهارم باکتریهای اسپیروکتاسیه، فصل پنجم مکانیسمهای ایجاد بیماری توسط میکروارگانیسمها، فصل ششم آنتی بیوتیکها، فصل هفتم کوکسیهای گرم مثبت، فصل هشتم باسیلهای گرم منفی بی هوازی، فصل نهم کوکسیهای گرم منفی، فصل دهم اکتینومایسیت، نوکاردیا و ارتومیکسوویریده، فصل یازدهم باسیلهای گرم مثبت، فصل دوازدهم کلستریدیومها و ...

دانلود فایل
0

logo

سایت کالج بایوانفورماتیک به منظور ارائه آموزش در حوزه های مختلف متاژنومیکس، آنالیز توالیهای نسل جدید، آنالیز شبکه های زیستی، طراحی دارو، طراحی الگوریتم، آمار زیستی، برنامه نویسی پایتون، آر و سی، ماشین لرنینگ و دیتاماینینگ ایجاد شده و تلاش خواهد کرد با ارائه بیش از هزار فیلم آموزشی رایگان و برگزاری ورکشاپهای تخصصی پیشگام آموزش نوین این رشته باشد.