اطلاعات دوره

%0
تخفیف

  • قیمت دوره:190000 190000 تومان
  • 1


رسم نمودارهای علمی در پایتون

نتلاز هعهعلمعهتالمهع لهعل ئتالذتامل هععلهعنتالذمتانل هکععل

نتا کعلعه

0

1

logo

سایت کالج بایوانفورماتیک به منظور ارائه آموزش در حوزه های مختلف متاژنومیکس، آنالیز توالیهای نسل جدید، آنالیز شبکه های زیستی، طراحی دارو، طراحی الگوریتم، آمار زیستی، برنامه نویسی پایتون، آر و سی، ماشین لرنینگ و دیتاماینینگ ایجاد شده و تلاش خواهد کرد با ارائه بیش از هزار فیلم آموزشی رایگان و برگزاری ورکشاپهای تخصصی پیشگام آموزش نوین این رشته باشد.